პუბლიკაცია:

ბიდიოს GDPR ჩეკლისტი

28 ივნისი 2019

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია ნახეთ ბიდიო აშშ-ს ვებგვერდზე.

პასუხობს თუ არა თქვენი კომპანია მოთხოვნებს?

ბევრი კომპანია ჯერ-კიდევ ვერ პასუხობს ევროკავშირის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გენერალურ რეგულაციას (GDPR). აღნიშნული რეგულაცია  ერგება ყველა კომპანიას, რომელიც ახორციელებს მონაცემთა ტრანსფერს ევროკავშირის ფარგლებში და მოქმედებს, როგორც არსებულ კომპანიებზე, ისე სტარტაპებზე.

კომპანიაში დაგროვილი დიდი მოცულობის მონაცემების დასაცავად მნიშვნელოვანია შესაბამისი ზომების მიღება პერსონალურ მონაცემთა დასაცავად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შესაბამისი გართულებები. 

ქვემოთ წარმოდგენილია ის 4 სფერო, რაც საგულისხმოა რეგულაციისთვის: 

               

აქტუალობა და პასუხისმგებლობა

              

შესწორება

მზაობა

აუდიტისთვის მომზადება

 

 

 

 

 

 

ჩვენ გვსურს დავრწმუნდეთ, რომ თქვენი კომპანია ითვალისწინებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მთელ რიგ მეთოდებს. 

ჩამოტვირთეთ ბიდიოს მიერ მომზადებული GDPR ჩეკლისტი, გადახედეთ იმ სფეროების დეტალებს, რომელიც ზემოთ არის ნახსენები და შეამცირეთ თქვენი კომპანიის რისკები.