• სტატისტიკა

ინტერნეიშენალი

შემოსავალი

2018 2017 2016 2015
US$ 8.99 მლრდ   US$ 8.1 მლრდ  US$ 7.60 მლრდ  US$ 7.30 მლრდ  
       

თანამშრომლები


2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, ბიდიოს წევრ ფირმებში - 162 ქვეყნის 1,591 ოფისში 80,087 ადამიანი მუშაობს.

გეოგრაფიული არეალი*
რეგიონი შემოსავლის %  ქვეყნები
EMEA 33% 97
ჩრდილოეთ ამერიკა 53% 40
აზია-წყნარი ოკეანე        14% 25
 
სერვისები*
მიმართულებები მთლიანი შემოსავლის %  
აუდიტი       44  
გადასახადები 22  
ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი 15
ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისები 19

 

*გეოგრაფიული არეალისა და სერვისების სტატისტიკა წარმოდგენილია 2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით